UNA HISTÒRIA REAL

La familia del Youssef arriba al nostre centre derivada per l´EAP de ciutat Vella.
Les dificultats greus d´inhibició i de retard en l áprenentatge de l´infant, en un entorn familiar marcat per la precarietat social, econòmica , laboral i amb dificultats d´integració  degut al seu origen , feien valorar inicialment el cas com a usuària indicat pel programa proinfància.
La familia ja era coneguda per la nostra entitat , ja que s´havia atès a la filla gran feia 3 anys enrera . Coneixent les dificultats d´implicació de la família es va realitzar primer un procés de sensibilització tant des de l´EAP com des del nostre servei abans d´iniciar la intervenció.
Valorada la situació de l´infant , s´inicïa un tractament psicològic individual i s´inclou també en un grup de logopèdia.
Durant el procés de tractament es detecten en la família, sobre tot per part de la mare. Trets educatius pos adequats cap al infant i que s´estaven mimetitzant per part de les germanes grans també cap al infant.
Tenint en compte el perfil de familia es creu convenient convocar una reunió de coordinació entre els diferents agents implicats prèvia informació a la familia  : escola (mestra tutora i mestra d´educació especial) , referent de serveis socials , referent de l´EAP, i terapeuta i coordinadora del nostre servei ).
A la reunió es fa palès les diferents versions de la situació familiar i del infant en funció de la intervenció de cada professional, algunes d´elles fins i tot contradictòries.
La reunió, no sense moments de crispació, ajuda a marcar un pla de treball comú i a definir el paper de cada professional per tal de donar coherència a la intervenció, ajuda també a entendre el paper de cada professional i els moments d´incertesa, èxit o impotència que genera el cas.
La relació més fluida dels professionals ha permès conèixer millor a la familia globalment i a presentar-nos davant d´ells com un equip multidisciplinar on cadascú té un paper definit, sense duplicitats de funcions , que sempre són un element distorsionador que no ajuda a evolucionar.
De la reunió es va fer devolutiva a la familia, es va centralitzar primer en una intervenció per part de servei socials com a referent central del cas, i donant-nos així pas als altres serveis per explicar què calia fer en l´àmbit educatiu i què calia fer en l´àmbit terapèutic.
El resultat ha estat notori en l´evolució de l´infant , s´ha sentit recolzat i estimulat,  mostrant-se molt més actiu en els aprenentatges, i més capaç de parlar de tot allò del seu entorn que li preocupa.  La familia s´ha implicat de manera més directe,  ja que mantenen la continuitat dels recursos i assiteixen a les entrevistes marcades pels serveis.
La dispersió de serveis sense coordinació  afegeix elements de risc en front l´evolució dels usuaris.  Molts cops els propis professionals afegim confusió i dispersió.  Cal arribar a punts en comú i a definir molt bé el paper de cadascú,  creant xarxes professionals de confiança i escolta mútua.
 
 

Esdeveniments recents

En col·laboració amb:            


 

 

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec